Znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
Znakiem towarowym może być zatem w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:

 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych
 • doradztwo przy projektowaniu i wyborze znaków towarowych
 • opracowywanie wykazów towarów i usług
 • dokonywanie zgłoszeń i rejestracja krajowych oraz wspólnotowych znaków towarowych
 • prowadzenie procedury rejestracji znaków towarowych w trybie porozumienia i protokołu madryckiego (rejestracje międzynarodowe)
 • utrzymywanie ochrony, dozorowanie i wnoszenie urzędowych opłat
 • dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych
 • bieżąca ochrona i monitorowanie naruszeń praw do znaków towarowych
 • postępowania sporne
 • dochodzenie praw ze znaków towarowych
 • ochrona praw autorskich do znaków towarowych
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • prowadzenie negocjacji
 • przygotowywanie umów licencyjnych
 • przygotowywanie umów przenoszących prawa do znaków towarowych
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
 • doradztwo w zakresie zarządzania prawami wyłącznymi do znaków towarowych
znaki-towarowe