Robert Rozbicki

Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

Założyciel Kancelarii Prawno-Patentowej NOVELPAT.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył aplikację rzecznikowską organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2002 r. w kancelarii patentowej w Warszawie. Przez kilka lat był również zatrudniony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w VI Wydziale Orzeczniczym, do którego właściwości należą sprawy własności przemysłowej. W latach 2009-2010 był rzecznikiem patentowym w jednej z warszawskich kancelarii prawno-patentowych. Obecnie jest właścicielem Kancelarii Prawno-Patentowej NOVELPAT.

Świadczy usługi w zakresie obejmującym m. in. znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochronę praw autorskich. Ponadto świadczy pełny zakres tzw. usług otoczenia biznesu w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej. Reprezentuje klientów m. in. przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), sądami administracyjnymi i powszechnymi, organami ścigania oraz organami celnymi.

Specjalizuje się w postępowaniach spornych, postępowaniach dotyczących naruszeń oraz zgłoszeniowych, toczących się przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Jest specjalistą w zakresie postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Będąc aktywnym członkiem samorządu zawodowego działa jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Ponadto wchodzi w skład Komisji Legislacji w Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych.

Foto - profil