Prawo autorskie

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Wyróżnia się dwa rodzaje praw autorskich:

 1. autorskie prawa osobiste;
 2. autorskie prawa majątkowe.

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem.

Autorskie prawa majątkowe dają twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Kancelaria świadczy usługi m. in. w zakresie:

 • ochrona praw autorskich
 • dochodzenie praw z tytułu naruszeń praw autorskich
 • bieżąca ochrona i monitorowanie naruszeń praw autorskich
 • prowadzenie negocjacji
 • przygotowywanie umów licencyjnych
 • przygotowywanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
 • doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi
prawo-autorskie